Η ΒΙΟΜΑ παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι έμπειρο στις έρευνες πεδίου, στην καταγραφή ειδών και τύπων οικοτόπων, στην ψηφιακή χαρτογράφηση και στη διαχείριση και παρακολούθηση έργων.

Οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες που παρέχει η ομάδα μας περιλαμβάνουν:

  • Οικολογικές μελέτες και έρευνες
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις
  • Σχεδιασμό, προετοιμασία υποβολής προτάσεων και διαχείριση έργων (παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  • Ανάλυση και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων
  • Διαχείριση και αποκατάσταση οικοσυστημάτων
  • Διαχείριση χωροκατακτητικών ειδών
  • Χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση υλικού και δράσεων ερμηνείας και ανάδειξης περιβάλλοντος
  • Υποστήριξη δράσεων οικοτουρισμού και άλλων μορφών ήπιου εναλλακτικού τουρισμού