Η ΒΙΟΜΑ (BIOdiversity MAnagement services) είναι εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, εστιάζοντας στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και μελετών για την προστασία και διατήρηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Η ομάδα μας παρέχει υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες υπηρεσίες και συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που καλύπτουν θέματα προστασίας και διαχείρισης των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και εφαρμογής καινοτόμων δράσεων και παρεμβάσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Μέσω της συνεργασίας μας με δημόσιους φορείς, ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιχειρήσεις, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν στη βελτίωση της διατήρησης των φυσικών πόρων και του τοπίου. Ειδικευόμαστε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προσαρμοσμένων βιώσιμων λύσεων που ικανοποιούν τους στόχους των συνεργατών μας.

Τα στελέχη της ΒΙΟΜΑ διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους καθώς επίσης και την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και παρακολούθησης στο πλαίσιο εκπόνησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΒΙΟΜΑ_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2016